VEDTÆGTER FOR SKANDINAVISK SELSKAB FOR SEXUAL MEDICIN

§ 1
Foreningens navn er Skandinavisk Selskab for Sexual Medicin (SSSM).

§ 2
Foreningens hjemsted er København, Danmark.

§ 3.
Foreningens formål er at fremme, støtte og udvikle forskning, uddannelse og de kliniske
kundskaber indenfor sexual medicin, herunder at fremme det videnskabelige samarbejde nationalt og mellem de skandinaviske lande samt mellem de professionelle udøvere indenfor andre områder, hvor sexual medicin udgør et væsentligt tema. Foreningen skal virke i ideelt øjemed og skal ikke fremme erhvervsmæssige interesser.

Sexualmedicin er den videnskab, som beskæftiger sig med menneskets sexuelle velbefindende for så vidt angår såvel fysiske, psykiske og kulturelle forhold. Sexualmedicin byg ger på videnskabelige og kliniske erfaringer. De væsentligste dele af sexualmedicin er forskning samt undersøgelse, diagnosticering og behandling af mænd og kvinder med problemer relateret til de sexuelle funktioner og evner.

 

§ 4.
Formålet søges bl.a. opnået gennem et skandinavisk møde, som afholdes i forbindelse med den årlige  kongres i European Society for Sexual Medicine (ESSM). I forbindelse med dette møde afholdes generalforsamlingen samt eventuelt et videnskabeligt program. Derudover arrangeres et årligt møde  med videnskabelige præsentationer. Udover disse møder kan der afholdes nationale møder i henhold til ønskerne i de enkelte lande.

§ 5.
Foreningen ønsker at være tilsluttet til ESSM. Såfremt det te medlemskab opnås, vil et medlemskab i foreningen herefter også være et medlemskab i ESSM.

§ 6.
Som medlem kan optages enhver person, som har en aktiv interesse i sexualmedicinsk
forskning og som har de nødvendige faglige kvalifikationer. Ansøgning om medlemskab sker
ved udfyldelse af et ansøgningsskema, som indsendes til foreningens bestyrelse sammen
med et curriculum vitae. Medlemskab medfører stemmeret ved foreningens generalforsamling.
Personer som er ansatte i eller har andre typer af økonomiske interesser i farmaceutisk
(eller tilsvarende) industri kan optages som associerede medlemmer. Medlemmer, som ikke opfylder betingelserne for fuldt medlemskab, kan opnå associeret medlemskab.
Associerede med lemmer har ikke stemmeret og kan ikke opnå valg til bestyrelsen. Personer, der ikke ønsker tilknytning til ESSM, kan ligeledes optages som associerede medlemmer. Bestyrelsen afgør alle spørgsmål om optagelse af medlemmer.

Alle medlemmer af SSSM, inklusiv bestyrelsesmedlemmer og formand, kan få medlemskabet prøvet og inddraget ved en bestyrelsesbeslutning. En sådan beslutning skal stå på den annoncerede dagsorden for bestyrelsesmødet. Grunden til en sådan aktivitet skal inden bestyrelsesmødet meddeles skriftligt til samtlige bestyrelsesmedlemmer sammen med dagsordenen samt til det medlem af selskabet, som resolutionen omhandler. Den eller de medlemmer, som resolutionen omhandler, har ret til at være til stede på bestyrelsesmødet, dog kun ved prøvning af medlemskabet, og har ret  til at blive hørt vedrørende dette ærinde. Votering sker herefter i bestyrelsen uden tilstedeværelse af det medlem, hvis medlemskab prøves. Bestyrelsens beslutning kan ikke indbringes for generalforsamlingen.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Ved udmeldelse har det udtrådte medlem ikke krav på nogen andel af foreningens formue.

§ 7.
Der opkræves kontingent. Kontingentet inkluderer afgift til ESSM og abonnement på denne
organisations officielle tids skrift. Størrelsen af kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 8.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser. Foreningens kreditorer kan alene fyldestgøres af foreningsformuen

§ 9.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 6-7 personer, der vælges blandt foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af formanden, sekretær, kasserer og 3-4 menige medlemmer og vælges for en periode på 3 år. På den stiftende generalforsamling vælges dog et medlem for kun l år og to medlemmer for kun 2 år. Formanden er dog menigt medlem af bestyrelsen 2 år før sin 3-årige periode som formand i henhold til neden stående regler.

På den stiftende generalforsamling foretages valg af for mand og 5 bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen året efter vælges den formand, der skal tiltræde efter udløbet af den første valgperiode, samt et menigt medlem. Den kom mende formand deltager som menigt medlem af bestyrelsen, som herefter består af 7 medlemmer. Hvis den kommende for mand allerede er medlem af bestyrelsen, består bestyrelsen dog fortsat af 6 medlemmer.

På generalforsamlingen to år efter den stiftende generalforsamling vælges to menige medlemmer.

På generalforsamlingen tre år efter den stiftende general forsamling – og hvert tredje år herefter – tiltræder den tidligere valgte formand og der foretages valg af to bestyrelsesmedlemmer.

Året efter – og hvert tredje år herefter – vælges den for mand, der skal tiltræde efter udløbet af den igangværende valgperiode, samt et menigt medlem. Den kommende formand deltager som menigt medlem af bestyrelsen, som resten af perioden består af 7 medlemmer. Hvis den kommende formand allerede er medlem af bestyrelsen, består bestyrelsen dog fortsat af 6 medlemmer. Året efter – og hvert tredje år herefter – vælges to menige bestyrelsesmedlemmer.

Det tilstræbes, at såvel danske, svenske samt norske medlemmer er repræsenteret i bestyrelsen. Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv.

Formanden leder bestyrelsesmøderne og er ansvarlig for dagsordenen samt officiel repræsentant udadtil for foreningen. Formanden kan ikke genvælges. Ved langvarigt fravær erstattes formanden af den kommende formand.

Sekretæren er ansvarlig for referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder, korrespondance til og fra foreningen samt foreningens arkiv og medlemsansøgninger. Sekretæren kan genvælges en gang. Ved langvarigt fravær vælger bestyrelsen en ny sekretær for den resterende del af valgperioden.

Kassereren er ansvarlig for foreningens økonomi og kan gen vælges en gang. Ved langvarigt fravær vælger bestyrelsen en ny kasserer for den resterende del af valgperioden.

De 3 menige bestyrelsesmedlemmer kan ikke genvælges, men kan efter en periode udenfor bestyrelsen igen vælges til denne.

Bestyrelsen planlægger foreningens årlige møder. Derudover er bestyrelsen også ansvarlig for foreningens budget samt godkendelse af medlemsansøgninger, der opfylder kriterierne for medlemskab. Bestyrelsen foreslår også eventuelle vedtægtsændringer, som præsenteres for
medlemmerne på general forsamlingen, samt foreslår kommende bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer i foreningen.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede eller tilgængelige via tele fon. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 10.
Bestyrelsen disponerer over foreningens midler. Bestyrelsen har mulighed for at vælge en komite til at ad ministrere indkomne midler. Komiteen skal bestå af to eks terne medlemmer samt et bestyrelsesmedlem. Midlerne skal anvendes til økonomisk støtte for forskning inden for sexualmedicin.

Et eventuelt overskud fra det årlige møde i ESSM i 2005, som afholdes i december i København, fordeles dog af for manden samt ekstern lektor, Ph.D. Annamaria Giraldi og docent, Ph.D. Petter Hedlund i fællesskab. Disse midler skal anvendes til økonomisk støtte til forskning indenfor sexualmedicin til gavn for Sexologisk Forskningsenhed, Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, Københavns Universitetshospital og Klinisk Farmakologisk afdeling, Lunds Universitetshospital eller på den institution hvor Petter Hedlund og Annamaria Giraldi har ansættelse, hvis det ikke er ovennævnte.

§ 11.
Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening

§ 12.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet re videres af to revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling for tre år ad gangen. Desuden vælges en revisorsuppleant.

§ 13.
Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med den årlige kongres i ESSM. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen eller gennem denne, når et flertal af medlemmerne skriftligt anmoder herom med angivelse af forhandlingsemnet. Endvidere kan bestyrelsen selv beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Alle generalforsamlinger skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel og
med angivelse af dagsorden. Indkomne forslag, herunder ændringer til vedtægter samt forslag til kommende bestyrelsesmedlemmer, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesmedlemmer, som ikke fremsæt tes af bestyrelsen, skal fremsættes af to medlemmer, som ikke selv opstiller.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lov ligt indvarslet. Hvert medlem har en
stemme. I tilfælde af at man ikke kan møde op, kan man give skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Hvis en beslutning skal vedtages, kræver det flertal blandt de afgivne stemmer.

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende punkter:

l. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Eventuelt

§ 14.
Ændringer af foreningens vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15.
Foreningens opløsning kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue ESSM. Dog kan den opløsende generalforsamling træffe beslutning om en anden fordeling med det flertal, der er nødvendigt for vedtægtsændringer.

—ooo—
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling
den 22/3 2005.

Revideret på SSSM generalforsamlingen i Wien den 3. december 2006

Revideret på SSSM generalforsamlingen i Amsterdam den 8. december 2012