Referat generalforsamling SSSM Lisbon 1.mars 2018

Til stede: Mats Holmberg, Haakon Aars, Birgitta Hulter, Christian Fuglesang Jensen, Trond Egil Hansen, Jens Sonksen, Dana Ohl, Ellen Skjelbred. Formand Astrid Højgaard hadde forfall pga bruddskade.

 

Sak 1 Valg af dirigent

Mats Holmberg ble valgt til dirigent.

 

Sak 2 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2017

Referatet ble godkjent.

 

Sak 3 Formandens beretning

Beretningen ble gjennomgått og tatt til orientering.

 

Sak 4 Fremlæggelse af regnskab

Regnskapet for 2017 ble presentert av kasserer og godkjent. Resultatet var et underskudd på omlag 30.000 DKK. Saldo 01.01.2018 er omlag 311.000 DKK. Det ble påpekt at det vil bli behov for fremtidige inntekter ut over dagens kontingent, selv om det er midler til 4-5 års drift. Samarbeid med legemiddel- og utstyrsindustri kan være en mulig inntektskilde, men det ble påpekt at slikt samarbeide også kan ha noen negative virkninger.

 

Sak 5 Indkomne forslag fra medlemmer

Det var ingen innkomne forslag.

 

Sak 6 Rese-ersättning (rejse-erstatning) för styrelsesmedlemmar

I tråd med styrets forslag ble det vedtatt at styremedlemmene kan få dekket utgifter til reise + overnatting til høstmøtet med inntil 4000 DKK.

 

Sak 7 Forslag til vedtægtsændring

Styrets forslag til vedtektendringer ble vedtatt.

 

Sak 8 Forslag til oprettelse af rejselegat

Styrets forslag om å annonsere en sum på 15.000 DKK som kan søkes av et medlem til å dekke kostnader for å presentere forskningsresultat på internasjonalt vitenskapelig møte, ble vedtatt.

 

Sak 9 Evaluering av tilskudd fra SSSM

Saken ble utsatt.

 

Sak 10 Fastlæggelse af kontingent

Det ble vedtatt uendret kontingent. Styret ble bedt om å vurdere kontingentøkning for å sikre foreningens økonomi.

 

Sak 11 Orientering om SSSM efterårsmøde i Stockholm

Orientering om etterårsmøtet i Stockholm var inntatt i formandens beretning.

 

Sak 12 Nyvalg til bestyrelsen

Etter vedtektsendringene vedtatt i sak 7 var ingen av styrets medlemmer på valg.

 

Sak 13 Valg av valgkomite

Det ble vedtatt å opprette en valgkomite. Styret sender ut forespørsel til foreningens medlemmer og ble gitt fullmakt til å oppnevne medlemmer av valgkomiteen.

 

Sak 14 Neste møte

Neste generalforsamling blir i forbindelse med ESSM kongress i Ljubljana 14.-16.februar 2019.

 

Sak 15 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.