Referat fra Generalforsamlingen SSSM 14. februar 2019 Ljubljana.

Deltagere fra styrelsen: Haakon Aars (N), Wenche Haaland (N), Christian Fuglsang Jensen (DK), Xanthi Fynbo (DK) Astrid Højgaard (DK) ref.

Afbud: Mats Holmberg (S)

 • Anders Frey valgtes som dirigent.
 • Referat fra sidste GF blev godkendt
 • Formanden aflagde beretning – se neden.
 • Fremlæggelse af regnskab. Kasserer Christian Fuglesang aflagde regnskab, der blev godkendt.
 • Indkomne forslag fra medlemmerne: Ingen
 • Rejselegatet – skal det fortsætte?  Idet foreningen bruger flere penge på møder og legater, end vi tjener, foreslås en opbremsning i udgifter ved at nedlægge rejselegatet og tilskuddet til ESSM school. Økonomien tillader ikke donationer og betaling af speakers som vi tidligere har været (for) rundhåndede med. Bestyrelsen besluttede derfor at indstille til GF at nedlægge legater og tilskud til ESSM school. Som bekendt går næsten hele kontingentet til ESSM, og indtægterne er derfor udelukkende gennem afholdelse af kongresser.  Det medførte en diskussion blandt de fremmødte medlemmer og der var forslag om at firmaer kan sponsorere legater til medlemmer efter ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen påtog sig at arbejde videre med denne idé. Konklusionen blev at de hidtidige legater nedlægges.
 • Kontingentet for næste år blev fastlagt som uændret.
 • Orientering om ESSM i Göteborg. Bestyrelsen har arbejdet på at få ESSM til Göteborg og der blev vist en film, der i den anledning er produceret. Desværre blev det i stedet Praha, ved valget senere i kongressen L.
 • Nyvalg til bestyrelsen. Styrelsen blev ændret efter at Trond Eigil og Birgitta Hulter trådte tilbage efter reglerne (Trond) og efter eget ønske (Birgitta). Lise Nissen Lauritzen er tidligere udtrådt. Valgt blev følgende valgt ind:
 • – Wenche Haaland fra Norge
 • – Marta Piwowar fra Sverige
 • – Xanthi Fynbo fra Danmark
 • Xanthi har påtaget sig at være foreningens sekretær.
 • Hjemmesiden. Else Olesen er vor webmaster – vi kan få hende til at lægge alt ud på hjemmesiden. Mailadresse: else.olesen@rn.dk  

Formandsberetning 2018

Velkommen til den årlige generalforsamling i SSSM.

Der har været afholdt bestyrelsesmøder i forbindelse med det videnskabelige møde i Herlev samt email møder.

Bestyrelsen består af:

Bestyrelsen blev valgt i forbindelse med generalforsamlingen i Madrid 2016 og har konstitueret sig på følgende måde:

 • Astrid Højgaard (Formand) DK
 • Lise Nissen Lauritzen (menig) DK, er trådt ud på grund af barsel
 • Christian Fuglesang (Kasserer) DK
 • Birgitta Hulter (menig) S
 • Mats Holmberg (menig)S
 • Trond Egil Hansen (sekretær) N
 • Haakon Aars (menig) N

Hvert land har som bekendt to repræsentanter, det land, der har formandskabet har en ekstra repræsentant.

Der har været afholdt møde i forbindelse med årsmøde i Herlev.  Ved dette møde var der følgende punkter

 1. Dagens videnskabelige program blev planlagt i grove træk.
 2. Økonomien er fortsat meget fin, og bliver gennemgået af vor kasserer.
 3. Årets stipendium til ESSMs school of Sexual Medicine gik til specialist i psykologi Lea Treebak Jensen. Stipendiet til at præsentere forskningsresultater ved ESSM er gået til PhD studerende læge Christian Fuglsang, Herlev. Desuden har sygeplejerske Gitte Vittrup modtaget stipendiet. Fristen for at ansøge er 7 dage efter at anmeldelse til Abstracts udløber. Der er meget få ansøgere til disse stipendier. Men vi håber at kendskabet bliver mere udbredt.
 4. Webmasteropgaven. Efter at vi er blevet uden vores webmaster, har vi haft en forsøgsperiode for at se på, om vi i bestyrelsen kunne klare os uden en webmaster. Som I sikkert alle er enige i er foreningens hjemmeside irrelevant og ikke opdateret. Konklusionen på denne forsøgsperiode er, at vi er nødt til at have en dedikeret webmaster. Vi vil derfor høre med Jer i forsamlingen om I kunne have ideer til løsning, ellers må acceptere en udgift til en webmaster uden for foreningen.

Medlemstallet

Der var ved årsskiftet 45 medlemmer.

Årsmødet i Herlev

Mødet bød på interessante forelæsninger over 2 temaer: Et urologisk tema om ESWT behandling ved erektil dysfunktion og Peyronies sygdom. Dernæst omhandlede mødet MeToo bevægelsen. Den danske lokale gruppe havde gjort det fantastisk godt med gode rammer, fin forplejning og gode forelæsere.

Angående ESWT var der forelæsninger, der forsøgte at belyse emnet fra hver sin vinkel:

Jeg selv gennemgik vore dataopgørelser på ESWT behandlinger målt på EHS  ikke kontrolleret, men hvor vi sammenlignede resultaterne for forskellige komorbiditeter.

 o Linear Li-ESWT for ED in the Hospital of Southern Denmark – Grzegorz Fojecki fra Sønderborg gennemgik sine resultater, som heller ikke var imponerende  og til sidst gav Mikkel Fode fra Herlev en state of the art præsentation, der bidrog til et lidt skeptisk billede af ESWT som en effektiv behandling af ED og Peyronie’s sygdom.

Derefter holdt institutleder, professor ved institut for statskundskab Anette Borchorst, Aalborg Universitet en interessant forelæsning om sin forskning i MeToo, som startede længe før MeToo bevægelsen. Hun gennemgik forskellige retssager, hvor personer på arbejdsmarkedet har været udsat for krænkelser. Personligt blev jeg overrasket over at høre at sundhedssystemet er et af de områder, der er hårdest ramt.

Der var to frie foredrag. Gitte Vittrup, sygeplejerske og sexologisk counsellor præsenterede sit forskningsprojekt angående sexologisk intervention over for kvinder ramt af lichen sygdomme. Det er godt, at der kommer mere opmærksomhed på denne oversete og mutilerende sygdom.

Desuden hold medicinstuderende Mia Fogh Andersen fra Århus Universitet en forelæsning om sin eksplorative forskning om kvinder med mammacancers seksualitet.  Det er også en hårdt ramt gruppe.

Deltager antallet var vel ca. 40 – 50 personer. Der var stor spørgelyst og endda en lidt ophedet debat angående ESWT-behandlingen. Som vanligt var der flest medlemmer fra værtslandet. Der var en del gæster fra afdelingerne ved Herlev Sygehus.

Fremtiden

Bestyrelsen har arbejdet for en mere interessant hjemmeside, vi har fået en webmaster. Hvis I har mødeaktiviteter, referater, publikationer, så kom med dem!

Vi vil i år forsøge at arbejde for at ESSM bliver holdt i Göteborg i 2021. Som bekendt er det i Rotterdam næste år. Sidste gang ESSM var i Skandinavien var det i København 2015. Det var faktisk også der SSSM blev etableret.

Det vil blive en mulighed for at skabe indtægter for foreningen.

Vi vil ved det bestyrelsesmøde, som afholdes her i Ljubljana, planlægge næste videnskabelige møde, som er i Norge.

Afslutning

Jeg vil til sidst gerne takke de øvrige medlemmer af bestyrelsen for et fint arbejde for foreningen og tak til medlemmerne for at komme og deltage i arrangementerne. I år siger vi farvel til Trond, foreningens sekretær, der forlader bestyrelsen efter afsluttet tjenestetid, vi skal derfor have valgt en ny nordmand. Desuden skal vi have en ny dansk repræsentant i stedet for Lise Nissen Lauritzen, som af private årsager ikke længere har tid til bestyrelsesarbejdet. Endelig Har Birgitta Hulter valgt at trække sig ud af bestyrelsen og der er derfor en vakant plads til et svensk bestyrelsesmedlem. Tak til Trond, Lise og Birgitta!

Er der spørgsmål eller kommentarer?